ความรู้

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Water Flood

การอัดน้ำเข้าทางหลุมเจาะ เพื่อให้น้ำเข้าไปในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม และแทนที่น้ำมันดิบ ไล่น้ำมันดิบมาเข้าหลุมผลิต เป็นการช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ

Well Completion

เป็นวิธีการที่จะให้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติไหลจากแหล่งกักเก็บมาที่ปากหลุมได้ โดยการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับเตรียมหลุมเพื่อการผลิตน้ำมันและก๊าซ หลังจากได้เจาะหลุมและทำการทดสอบหลุมแล้ว

Well Control

การควบคุมหลุมเจาะ คือ การควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์

Well Head Platform (WP)

แท่นหลุมผลิต เป็นแท่นที่ใช้ขุดเจาะหลุมผลิต ภายในแท่นจะประกอบด้วยหลุมผลิต 9 - 12 หลุม หรือมากกว่า และมีอุปกรณ์การผลิตเบื้องต้น เช่น อุปกรณ์แยกสถานะเพื่อทดสอบอัตราการผลิต โดยปิโตรเลียมที่ถูกผลิตขึ้นมาจะผ่านอุปกรณ์การผลิตเบื้องต้นที่นี่ ก่อนส่งไปขบวนการผลิตยังแท่นผลิตต่อไป

Well Logging

ในการเจาะสำรวจปิโตรเลียม มีขั้นตอนการเก็บข้อมูลที่สำคัญ เรียกว่า การหยั่งธรณีหลุมเจาะ (well logging) เพื่อตรวจวัดคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นหินและของไหลในชั้นหินในแต่ละช่วงความลึกที่ต้องการหรือตลอดหลุมเจาะ ข้อมูลที่ได้จะนำมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาชั้นไฮโดรคาร์บอน ลักษณะชั้นหินใต้ดิน ศึกษาและประเมินคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไหลในชั้นหิน และเพื่อทราบความลึกที่แน่นอนสำหรับการปฏิบัติงานในหลุมเจาะได้ละเอียดถูกต้อง

Well Platform

เป็นแท่นเจาะหลุมผลิตในทะเล และสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแท่นผลิตได้ (production platform) เมื่อมีการผลิตปิโตรเลียม

Wellhead Pressure

ความดันของของไหลที่ปากหลุมหลังจากที่มีการปิดหลุม (shut-in) ในระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ระดับความดันที่ปากหลุมจะอ่านได้จากเครื่องวัด (gauge) ที่ wellhead

Well Stimulation

การกระตุ้นหลุมผลิตเพื่อเพิ่มการผลิตให้มากขึ้น

Wet Gas

คือ ก๊าซธรรมชาติที่มีมีเทนในสัดส่วนที่น้อยลง มีอีเทน โปรเพน และบิวเทนในสัดส่วนที่มากขึ้น และมี C5+ ด้วย ก๊าซธรรมชาติชนิดนี้เมื่อผลิตขึ้นมาส่วนหนึ่งจะมีสภาพเป็นของเหลว (ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของ C5+)

Wildcat

หลุมแรกเจาะสำรวจหาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ที่ไม่เคยเจาะพบน้ำมันหรือก๊าซมาก่อนเลย

Workover

การกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือหลุมที่มีการผลิตแล้ว เพื่อการบำรุงรักษาหลุม หรือเพื่อซ่อมแซมหลุม หรือเพื่อเพิ่มสมรรถนะหลุมให้สามารถผลิตได้ดีขึ้น

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |